Juice Sauz e-liquid Jam Vape Co Orange Marmalade 10ml - 20mg nikotinu/ml

109 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jam Vape Co SALT Orange Marmalade

 

Objem:10ml.

Obsah nikotinu: 20mg/ml.

 


Marmeláda z lahodných pomerančů je jednoznačná volba pro všechny milovníky citrusových plodů!
Náplně do elektronických cigaret typu Nic Salt se od běžných e-liquidů liší mnohem nižším PH a především nikotinovou sůl, která zaručuje rychlejší vstřebání bez dráždivého pocitu při vapování. Nikotinová sůl se vyskytuje například také v tabákových listech, proto používání e-liquidů typu Nic Salt přináší mnohem bližší alternativu k běžným cigaretám.


Mezi další výhodu patří mnohem rychlejší proces odpařování při nižších teplotách oproti klasickým e-liquidům, čímž se prodlužuje životnost jak spirálky, tak vaty v e-cigaretě.


jam_vape_salts_popisek_2


E-liquidy Juice Sauz Nic Salt jsou určeny především pro MTL styl vapování pusa-plíce a nejvíce je oceníte v zařízeních typu POD a klasických elektronických cigaretách. Ačkoliv obsahují 10-20mg nikotinu na každý mililitr, nemusíte mít obavu z přílišného škrábání v krku. Na základě vlastních zkušeností můžeme směle popsat NicSalt liquidy jako mnohem hladší a příjemnější alternativu než klasické liquidy s nižším obsahem nikotinu.


Britské e-liquidy Juice Sauz představují výsledek dlouholetých zkušeností a ladění chutí. V současnosti tvoří jedny z nejlepších náplní na poli nikotinových solí. Poměr 50PG a 50VG se skvěle hodí do všech MTL atomizérů.


Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Nebezpečí
Nebezpečné látky: nicotin-salicylát


Standardní věty o nebezpečnosti: • H301 - Toxický při požití.

 • H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.

 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení: • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

 • P262 - Zabraňte stykus očima, kůží nebo oděvem.

 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 • P280 - Používejte ochranné rukavice.

 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

 • P321 - Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na štítku).

 • P330 - Vypláchněte ústa.

 • P361+P364 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

 • P405 - Skladujte uzamčené.

 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.


Doplňkové parametry

Kategorie: Jam Vape Co
Nikotin: Nicsalt
Intenzita: 20mg
Příchuť: Dezertová

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.