Juice Sauz e-liquid Jam Vape Co Strawberry Jam 10ml - 20mg nikotinu/ml

109 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jam Vape Co SALT Strawberry Jam

 

 

 

Objem:10ml.

 

Obsah nikotinu: 20mg/ml.

 

 

 


Tradiční jahodový džem zaručuje perfektní zážitek především v moderních POD systémech.

 


Náplně do elektronických cigaret typu Nic Salt se od běžných e-liquidů liší mnohem nižším PH a především nikotinovou sůl, která zaručuje rychlejší vstřebání bez dráždivého pocitu při vapování. Nikotinová sůl se vyskytuje například také v tabákových listech, proto používání e-liquidů typu Nic Salt přináší mnohem bližší alternativu k běžným cigaretám.


Mezi další výhodu patří mnohem rychlejší proces odpařování při nižších teplotách oproti klasickým e-liquidům, čímž se prodlužuje životnost jak spirálky, tak vaty v e-cigaretě.


jam_vape_salts_popisek_2


E-liquidy Juice Sauz Nic Salt jsou určeny především pro MTL styl vapování pusa-plíce a nejvíce je oceníte v zařízeních typu POD a klasických elektronických cigaretách. Ačkoliv obsahují 10-20mg nikotinu na každý mililitr, nemusíte mít obavu z přílišného škrábání v krku. Na základě vlastních zkušeností můžeme směle popsat NicSalt liquidy jako mnohem hladší a příjemnější alternativu než klasické liquidy s nižším obsahem nikotinu.


Britské e-liquidy Juice Sauz představují výsledek dlouholetých zkušeností a ladění chutí. V současnosti tvoří jedny z nejlepších náplní na poli nikotinových solí. Poměr 50PG a 50VG se skvěle hodí do všech MTL atomizérů.


Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, Skin Sens. 1, H317; H310; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Nebezpečí
Nebezpečné látky: nicotin-salicylát


Standardní věty o nebezpečnosti:  • H301 - Toxický při požití.

  • H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.

  • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

  • P262 - Zabraňte stykus očima, kůží nebo oděvem.

  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

  • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

  • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

  • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

  • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

  • P280 - Používejte ochranné rukavice.

  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

  • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

  • P310 - Okamžitě volejte lékaře.

  • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

  • P321 - Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na štítku).

  • P330 - Vypláchněte ústa.

  • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

  • P361+P364 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

  • P405 - Skladujte uzamčené.

  • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.


Doplňkové parametry

Kategorie: Jam Vape Co
Nikotin: Nicsalt
Intenzita: 20mg
Příchuť: Dezertová

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.